ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jana Mrštinová, se sídlem Jizbice 81, Náchod 547 01, IČO: 62715381 (dále také My),
  jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.realitymrstinova.cz informuje o níže popsaném
  shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

  Dále v textu se dozvíte zejména:

  1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

  2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

  3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

  4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

  5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

  V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů,
  můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@realitymrstinova.cz

  Zpracování osobních údajů dětí

  Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem,
  můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

  a)         Vaše jméno a příjmení,

  b)         obchodní firma,

  c)         adresa nebo sídlo společnosti,

  d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo, rodné číslo

  e)         telefonní číslo nebo

  f)         e-mailová adresa

  Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

  Účel zpracování

  Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali,
  nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
  transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

  Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj.
  abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru,
  mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi
  vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem
  neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

  Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude
  to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@realitymrstinova.cz  nebo
  jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

  Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

  Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat
  našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  externí advokátní kanceláři;

  zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou
  jeho obchodními partnery;

  finančním poradcům pro přípravu návrhu financování (hypotečního úvěru);

  Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  Doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu,
  nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o
  účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování
  služeb či smluvního plnění.

   

  Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  a)         právo na přístup k osobním údajům;

  b)         právo na opravu;

  c)         právo na výmaz (právo být zapomenut);

  d)         právo na omezení zpracování údajů;

  e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

  f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@realitymrstinova.cz

  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či
  nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme
  zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
  zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
  Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
  Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly
  nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
  shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují
  žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich
  osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně
  je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme
  pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely
  přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

   

  Marcel Mrština, se sídlem Jizbice 81, Náchod 547 01, IČO: 04397878 (dále také My),
  jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.realitymrstinova.cz informuje o níže popsaném
  shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

  Dále v textu se dozvíte zejména:

  1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

  2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

  3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

  4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

  5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

  V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů,
  můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese marcel.mrstina@realitymrstinova.cz

  Zpracování osobních údajů dětí

  Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem,
  můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

  a)         Vaše jméno a příjmení,

  b)         obchodní firma,

  c)         adresa nebo sídlo společnosti,

  d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo, rodné číslo

  e)         telefonní číslo nebo

  f)         e-mailová adresa

  Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

  Účel zpracování

  Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali,
  nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
  transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

  Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj.
  abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru,
  mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi
  vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem
  neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

  Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude
  to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na marcel.mrstina@realitymrstinova.cz  nebo
  jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

  Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

  Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat
  našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  externí advokátní kanceláři;

  zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou
  jeho obchodními partnery;

  finančním poradcům pro přípravu návrhu financování (hypotečního úvěru);

  Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  Doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu,
  nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o
  účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování
  služeb či smluvního plnění.

   

  Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  a)         právo na přístup k osobním údajům;

  b)         právo na opravu;

  c)         právo na výmaz (právo být zapomenut);

  d)         právo na omezení zpracování údajů;

  e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

  f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese marcel.mrstina@realitymrstinova.cz

  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či
  nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme
  zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
  zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
  Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
  Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly
  nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
  shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují
  žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich
  osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně
  je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme
  pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely
  přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Marcel Mrština, se sídlem Jizbice 81, Náchod 547 01, IČO: 04397878 (dále také My),
  jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.realitymrstinova.cz informuje o níže popsaném
  shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

  Dále v textu se dozvíte zejména:

  1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

  2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

  3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

  4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

  5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

  V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů,
  můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese marcel.mrstina@realitymrstinova.cz

  Zpracování osobních údajů dětí

  Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem,
  můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

  a)         Vaše jméno a příjmení,

  b)         obchodní firma,

  c)         adresa nebo sídlo společnosti,

  d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo, rodné číslo

  e)         telefonní číslo nebo

  f)         e-mailová adresa

  Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

  Účel zpracování

  Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali,
  nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
  transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

  Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj.
  abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru,
  mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi
  vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem
  neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

  Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude
  to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na marcel.mrstina@realitymrstinova.cz  nebo
  jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

  Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

  Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat
  našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  externí advokátní kanceláři;

  zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou
  jeho obchodními partnery;

  finančním poradcům pro přípravu návrhu financování (hypotečního úvěru);

  Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  Doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu,
  nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o
  účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování
  služeb či smluvního plnění.

   

  Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  a)         právo na přístup k osobním údajům;

  b)         právo na opravu;

  c)         právo na výmaz (právo být zapomenut);

  d)         právo na omezení zpracování údajů;

  e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

  f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese marcel.mrstina@realitymrstinova.cz

  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či
  nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme
  zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
  zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
  Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
  Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly
  nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
  shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují
  žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich
  osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně
  je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme
  pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely
  přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.